Hoofdmenu

Algemene voorwaarden

1. Opdrachtbevestiging

1.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Original Objects zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Original Objects en de klant komt als volgt tot stand: de klant plaatst een bestelling via mail of telefonisch. Als het product voorradig is, stuurt Original Objects per e-mail de orderbevesti¬ging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot dat de betaling bij Original Objects binnen is, door de klant ‘gereserveerd’. Wanneer de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar Original Objects. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent. Aangezien veel producten van Original Objects een beperkte oplage hebben, kan het voorkomen dat een product op het moment van de bestelling al door een andere klant is gereserveerd. Uiteraard zal Original Objects de klant zo spoedig mogelijk na de bestelling hierover over informeren.

1.2
Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Original Objects. Original Objects heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

1.3
Eventuele onjuistheden in de door Original Objects aan de klant verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de klant aan Original Objects te worden gemeld (zie artikel 1.1).

2. Levering, prijzen en transport

2.1
Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn exclusief eventuele bezorg of ver¬zendkosten (verzendkosten volgens TNT Post tarieven.) De bezorgkosten zij afhan¬kelijk van het afleveradres. De klant dient aan te geven of het artikel verzonden/ bezorgt dient te worden of dat het door de klant wordt afgehaald (op afspraak). Grote of kwetsbare meubelen zullen niet verzonden worden. Deze kunnen op af¬spraak worden afgehaald of worden bezorgd door Original Objects. De bezorgkosten zij afhankelijk van het afleveradres. Eventuele verzend/ bezorgkosten worden op de orderbevestiging vermeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt de verkoper de wijze van verzending. In geval de verkoper de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor het risico van de verkoper. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instruc¬ties, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één artikel wordt besteld dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de orderbevestiging aangegeven.

2.2
De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de klant pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Original Objects de betaling ontvangt.

2.3
Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Original Objects. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Original Objects verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

2.4
De producten die door Original Objects zijn ontworpen, worden met zorg gemaakt. De producten zijn soms gemaakt uit gebruikte materialen. Dit maakt de producten uniek, maar soms ook kwetsbaar. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dat bij de omschrijving van het product genoemd. Als u meer informatie (tekst of foto’s) over een product wilt kunt u dit opvragen middels e-mail.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1
De klant betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het vermelde ordernummer. De betaling dient binnen 10 dagen na orderdatum op rekening van Original Objects binnen te zijn. In geval een artikel ‘gereserveerd’ is (zie artikel 1.1) vervalt na 10 dagen de reservering. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leverings¬voorwaarden (zie artikel 2.2).

4. Levertijden

4.1
De door Original Objects opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerech¬tigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. Zichttermijn

5.1
De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Original Objects te ontbinden bin¬nen 7 werkdagen na levering van de bestelling. De klant dient Original Objects hier¬van schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan Original Objects, ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren. Het totaalbedrag van de artikelen wordt door Original Objects binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Retour verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

5.2
Original Objects behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weige¬ren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het door de klant beschadigd is.

6. Garanties

Original Objects streeft naar het leveren van artikelen met een duurzame, hoog¬waardige kwaliteit. Na aflevering van de bestelling heeft u de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en kwaliteitsverwachting be¬antwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Original Objects daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief of e-mail), en gemotiveerd kennis te geven waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

7. Privacy

De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Original Objects in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de be¬oordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren van marketingactivitei¬ten (indien de klant hiervoor gekozen heeft), fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes